Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego firmy Nomeno sp. z o.o. sp. k. z siedzibą pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 68, 04-036 Warszawa, NIP 521-364-46-69, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”. Adres poczty elektronicznej: info@loknabok.pl.

§ 1. Definicje

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

Sklep LOKnaBOK.pl (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy działający pod adresem e-nomeno.pl umożliwiający składanie Zamówień na dostawę Produktów;

Klient – strona dokonującą zakupów w Sklepie, którą może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat (zwana dalej Konsumentem) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”).

Produkt - każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę Produktów.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, przyjmowania i realizacji Zamówień oraz dostawy Produktów, zasady i formę płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin dostępny jest w zakładce "Regulamin". Klient może w każdej chwili przeglądać Regulamin, a także sporządzić jego wydruk.

3. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu i jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp.

§ 3. Wymogi techniczne

Do korzystanie z serwisu Sklepu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 dostęp do sieci Internet

 przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies oraz Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript i cookies.

 zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

 aktywne konto poczty elektronicznej.

§ 4. Zasady korzystania ze sklepu, składanie zamówień

1. Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia. Jeżeli wypełniony formularz zawiera błędne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” na stronie pojawi się komunikat o błędzie. W takiej sytuacji złożenie zamówienia będzie możliwe po poprawieniu błędnych danych w formularzu przez Klienta i powtórnym kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

4. Cena Produktu na stronie Sklepu wskazana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w formularzu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomością zwrotną (e-mail) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą odebrania przez Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów między Klientem a Sprzedawcą.

6. Klient może składać reklamacje związane ze złożeniem Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@loknabok.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji oraz odpowie na złożoną reklamację na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 5. Warunki i formy płatności

W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

 Natychmiastowe przelewy online (Przelewy24)Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 Pobranie. Klient płaci za przesyłkę kurierowi w momencie odbioru paczki.

 Przelew tradycyjny. Płatność powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia. Brak zapłaty oznacza anulowanie zamówienia. Numer konta jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu w zakładce Płatności i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

Sprzedawca dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, wraz z dostarczonym Produktem. W celu wystawienia faktury Klient obowiązany jest podać niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

§ 6. Zasady realizacji zamówień i dostawy produktów

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 15:00, a także w soboty, niedziele i święta są przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

2. Dostawa następuje na wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia adres jedynie na terenie Polski.

3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy, ale nie dłużej niż 48h od dnia złożenia zamówienia.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy przez Klienta, a także od gabarytów przesyłki. Ostateczny koszt dostawy wskazany jest w formularzu Zamówienia po wybraniu opcji dostawy, a przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

5. Z chwilą odebrania przesyłki przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

§ 7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Kupujący Konsument ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: info@loknabok.pl). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć tutaj

3. Klient powinien przesłać zwracany towar niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, na adres: Magazyn LOKnaBOK, ul. Kasprzaka 7/9, Budynek "C", 91-078 Łódź. Jeżeli w związku z zawartą umową klient otrzymał dodatkowy towar („prezent”), prezent również podlega zwrotowi. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru.

4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zgodnie z prawem spółka może wstrzymać płatność do czasu otrzymania zwracanych towarów.

5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

6. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wskutek posługiwania się nim w sposób inny niż niezbędny do zaznajomienia się z charakterem, właściwościami i funkcjonalnością towaru. Należy również pamiętać, że klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku towaru, który klient wyjął z opakowania, a którego nie można zapakować ponownie ze względów higienicznych (np. otwarte preparaty kosmetyczne i inne towary, które mają bezpośredni kontakt ze skórą)

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Jeśli podczas dostawy towar zostanie uszkodzony bądź będzie wadliwy, klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego produktu. Klient może zażądać usunięcia wady w formie wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli usunięcie wady jest niemożliwe lub dla spółki nieopłacalne, klientowi przysługuje prawo do żądania zniżki od ceny zakupu oraz w przypadku, gdy wada jest znaczna odstąpienia od umowy kupna.

2. Spółka ponosi odpowiedzialność za wady towaru, jeżeli wady ujawnią się w okresie dwóch lat od daty dostawy towaru lub przed datą ważności określoną na opakowaniu.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), w szczególności jeśli pojawiła się niezgodność dostarczonych Produktów z umową lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości lub nie posiada przedstawionych wartości czy nie spełnia swojego celu. Zwiększona wrażliwość lub reakcja alergiczna na dostarczony produkt nie stanowi podstawy do uznania wadliwości towaru. Podobnie wady prezentów lub towarów bezpłatnych nieobjętych zamówieniem nie stanowią wady towaru.

4. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: info@loknabok.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres Magazyn LOKnaBOK, ul. Kasprzaka 7/9, Budynek "C", 91-078 Łódź. Na ten sam adres można odesłać reklamowany towar. Wzór formularza reklamacyjnego można znaleźć tutaj.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

6. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

7. W przypadku reklamacji rozpatrzonych pozytywnie spółka poniesie koszt zwrotu towaru.

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o: 

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

 rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest NOMENO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Stanów Zjednoczonych 68, 04-036 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000452344, nr NIP: 5213644669, nr REGON: 146558789, zwana dalej: „NOMENO Sp. z o.o. sp.k.”.

2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, NOMENO Sp. z o.o. sp.k. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „Rozporządzenie”.

3. NOMENO Sp. z o.o. sp.k. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. NOMENO Sp. z o.o. sp.k. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania zamówienia /umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.

5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji zamówienia /umowy, maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

6. Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych, podanych w związku z realizacją zamówienia /umowy, dostępne są w Polityce Prywatności.

8. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru zamówienia, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

9. Niezależnie od treści ust. 12 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.

10. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu i może być zmieniany jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Nie wyklucza to zmiany Regulaminu przez Sprzedawcę w stosunku do przyszłych umów. Zmiana Regulaminu nie będzie w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

2. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu Zamówienia w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020 r.

Regulamin konkursu na Facebooku.

Rejestracja

Załóż nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło